Taktilni Orijentacioni planovi sa Brajevim pismom

Taktilni Orijentacioni planovi sa Brajevim pismom

Taktilni Orijentacioni planovi izrađuju se od metalnih ili plastičnih ploča sa izgraviranim orijentacionim planom prostorija i nazivima namene prostorija sa klasičnim i Brajevim pismom. Izgravirane ploče imaju sirovu boju metalne površine i kao takve vremenom dobiju tamnu oksidacionu patinu, dok su plastične ploče crne boje. Iz tog razloga ploče se naknadno lakiraju dvokomponentnim visokokvalitetnim lakovima (srebrni, zlatni, beli…) u zavisnosti od enterijera, a mogu biti sjajne ili mat površine. Ovako urađeni i obrađeni Orijentacioni planovi ispunjavaju vrlo visoke estetske standarde, kao i potpunu funkciju informisanja za slepa, slabovida i lica sa normalnim vidom.

Obično se rade u B2 formatu, cca 70x50cm ili po potrebi.

Pružaju informacije o rasporedu prostorija za određenu etažu objekta, ili informacije o delovima u odnosu na kompletni objekat. Tako urađene taktilne table su ergonomski prilagođene za korišćenje prstima, dodirom, pipanjem. Veoma su stabilne i postojane bez ograničenog roka trajanja i prilikom normalnog korišćenja ne mogu se pohabati ni oštetiti. Otporne na sve vremenske uslove, a za metalne treba istaći da su otporne na ekstremne mehaničke uticaje i vrlo su reprenzetativne.

U zavisnosti od predviđenog mesta za postavljanje, isporučuju se sa komplet ukrasnim vijcima i delovima za montažu na zid (vertikalno postavljanje), sa stalkom za smeštaj u prostoru: holovi, hodnici… (horizontalno postavljanje) ili na metalni stub za spoljne prostore (vertikalno postavljanje).

Postupak izrade je sledeći: kao prvi korak dostavljaju se arhitektonski crteži osnove sprata ili nivoa sprata, prvenstveno u elektronskom obliku .pdf fajlu. Ukoliko ne postoje elektronski crteži treba dostaviti arhitektonski crtež proporcionalne osnove sa numeracijom i namenom prostorija.

Pristupa se crtanju i izradi plan filma za graviranje u razmeri 1:1 i isti se dostavlja na pregled i odobravanje naručiocu u elektronskom obliku. Po odobrenom crtežu ploče se graviraju, dorađuju, lakiraju...

Navedeni postupak izrade uslovljava duži rok izrade, posebno za objekte sa više etaža i ulaza.

Mogu se čistiti standardnim sredstvima higijene koja se razblažuju i ispiraju vodom bez ikakvih posledica. Prilikom čišćenja koristiti meke četke i meke krpe, kako bi lakirani sloj što duže zadržao svoju glazurnost.