PRAVILNICI

PRAVILNICI

Pravilnikom o pristupačnosti objektima za lica sa posebnim potrebama tj. osoba sa invaliditetom, su definisani detalji i preporuke oko izgleda, dimenzija, kvaliteta i načina postavljanja, Taktilnih staza, Orijentacionih planova sa Brajevim pismom, Oznaka na vratima i Oznaka pristupačnosti.

U prilogu Pravilnici ili Uredbe iz regiona o regulisanju ove oblasti.

Važno je napomenuti da su svi proizvodi: taktilne staze (spoljne, unutrašnje), orijentacioni planovi, oznake na vratima i oznake pristupačnosti zapravo jedenistveni sklop kompletne informatike i signalizacije obuhvaćene Pravilnicima o prilagođavanju objekata za lica sa posebnim potrebama. Orijentacioni planovi služe za informisanje o rasporedu prostorija i njihovoj nameni, taktilne staze služe za nezavisno kretanje slepih i slabovidih lica kroz objekat na osnovu orijentacionog plana, oznake na vratima sa Brajevim pismom pomažu da se osoba informiše dokle je stigla u kretanju kao i da li je došla do svog željenog odredišta u objektu. Oznake pristupačnosti pružaju informacije o prilagođenosti pojedinih delova objekta određenim kategorijama lica sa posebnim potrebama (slepa lica, gluhonema lica, nepokretna lica u invalidskim kolicima, stare osobe, trudnice itd...).